Daily Find #122

Pear:Log – ELMAH for PHP if you will

In case you don’t know it yet, Seapine is releasing TestTrack RM (Requirements Management) very soon, in fact the beta site was opened last week & you can now go sign up for it.

CodeIgniter Conference

ASP.NET AJAX testing with Visual Studio 2008 Web Test

Written by Tim on June 29th, 2009 with 58 comments.
Read more articles on Daily Finds.

Related articles

58 comments

Read the comments left by other users below, or:

Get your own gravatar by visiting gravatar.com GeorgeB
#1. February 17th, 2010, at 3:54 PM.

Interesting. I’ve only just come across you blog but I have to say the daily finds provided me with an interesting 10 minutes browse and a couple of potentially useful tools/utilities I didn’t know about. Nice one. In the words of the Governor of Californian, “I will be back”

Get your own gravatar by visiting gravatar.com genital warts treatment
#2. March 22nd, 2013, at 3:14 PM.

Thanks a lot for this beauty Enjoying article with me.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com obd2 supplier
#3. April 1st, 2013, at 9:48 AM.

Online Shopping for OBD2,OBD2 Scanner,Car Diagnostic Scanner,Mileage Correction,Car Code Reader,VAG Diagnostic Tools,Airbag Reset Tool,Car Diagnostic Cable,Car Key Programmer,ECU Chip Tunning,Diagnostic software,Car Key Chip,Locksmith Tools and other wholesale products directly from China; Shopping on OBD2works.com
Obd2works is a China OBD2 supplier. If you have any question, please feel free to contract us.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com gm tech2
#4. April 9th, 2013, at 9:50 AM.

obd2works, as a professional car diagnostic scanner online supplier, providing our customers with a vast range of high-quality and affordable automobile maintenance tools .Our main business line covers: Automotive Professional Diagnostic Tools for OBD I and OBD II compliant vehicles; Car Diagnostic Scanner, OBDII Code Scanners, ECU Chip Tuning Tool, Car Key programmer Mileage Programmer as well as other more featured products. GM tech2

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?ehirleraras? nakliyat
#5. April 15th, 2013, at 4:16 PM.

thank you

Get your own gravatar by visiting gravatar.com OBDII
#6. April 19th, 2013, at 8:16 AM.

just passing by here

Get your own gravatar by visiting gravatar.com Evden Eve Nakliyat
#7. May 10th, 2013, at 9:17 AM.

Atlantis Nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com Evden Eve Ta??mac?l?k
#8. May 10th, 2013, at 9:17 AM.

Ev Ta??ma

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?ehirler aras? nakliyat
#9. May 10th, 2013, at 9:18 AM.

?ehir içi ve ?ehirler aras? nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ev ta??ma
#10. August 7th, 2013, at 7:34 PM.

Evden Eve Nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat
#11. August 7th, 2013, at 7:36 PM.

Borusan Nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat
#12. September 20th, 2013, at 4:27 PM.

evden eve

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat
#13. October 7th, 2013, at 4:38 PM.

?irketimiz bugünlere gelmi? ve yine ayn? tempo ve dikkatle çal??malar?na devam etmektedir.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?ehirler aras? nakliyat
#14. October 12th, 2013, at 12:19 PM.

Evden eve nakliyat i?lemi s?ras?nda sizinle diyalog halinde bir eleman?m?z yan?n?zda yer alacakt?r

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat
#15. October 12th, 2013, at 12:19 PM.

Özyurtlar Evden Eve Nakliyat istanbul ve tüm Türkiyede ?ehirler aras? nakliyat hizmeti vermektedir.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat
#16. October 16th, 2013, at 7:42 PM.

evden eve ta??ma

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat firmalar?
#17. December 24th, 2013, at 9:27 AM.

kolumanlar nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat
#18. December 24th, 2013, at 9:28 AM.

kolumanlar evden eve nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?ehirleraras? nakliyat
#19. December 24th, 2013, at 9:29 AM.

?ehirleraras? ta??mac?l?k

Get your own gravatar by visiting gravatar.com istanbul izmir parça e?ya ta??ma
#20. December 24th, 2013, at 9:29 AM.

istanbul izmir parça e?ya ta??ma

Get your own gravatar by visiting gravatar.com izmir istanbul parça e?ya ta??ma
#21. December 24th, 2013, at 9:32 AM.

?ZM?R ?STANBUL PARÇA E?YA TA?IMA

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ofis ta??ma
#22. December 24th, 2013, at 9:33 AM.

ofis ta??ma firmas?

Get your own gravatar by visiting gravatar.com e?ya depolama
#23. December 24th, 2013, at 9:35 AM.

e?ya depolama ?irketleri

Get your own gravatar by visiting gravatar.com e?ya depolama
#24. December 24th, 2013, at 9:36 AM.

ev e?yas? depolama hizmetleri.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com E?ya depolama
#25. January 2nd, 2014, at 4:45 PM.

?ehirleraras? evden eve nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?ehirleraras? evden eve nakliyat
#26. January 2nd, 2014, at 4:45 PM.

thank you .

Get your own gravatar by visiting gravatar.com Numano?lu Nakliyat
#27. January 16th, 2014, at 1:29 AM.

Biz kimiz? – evden eve nakliye

Biz kimiz ?
Nakliyat sektöründe 1990 y?l?ndan günümüze kadar faaliyet gösteren ve birçok konuda mü?terilere hizmet veren Profesyonel Ta??ma Firmas?y?z. ?irketimiz ilk y?llar?nda evden eve nakliye ve ?ehir içi nakliyat hizmeti vermekteydi. Geli?en istekler do?rultusunda günümüz ko?ullar?na ayak uydurmak ve kendi potansiyel mü?terimizi artt?rmak için mü?terilerimize birçok konuda hizmet vermeye ba?lad?k.
Ba?l?ca hizmetlerimiz evden eve nakliyat, ?ehir içi nakliyat, ?ehirler aras? nakliyat, e?ya depolama, parça e?ya ta??ma, ofis ta??ma, piyona ta??ma, toplu personel ta??ma, fabrika ta??ma, ar?iv ta??ma, kütüphane ta??mad?r.
Yapt???m?z tüm ta??ma i?lerinde mü?terilerimize daima daha fazlas?n? sunan, onlar?n isteklerini de a?an hizmetlerin üreticisi olmak bizleri gururland?rmaktad?r.
Siz de uygun fiyata kaliteli hizmet üreten firmam?z hizmetlerinden yararlanmak için bize ula?abilirsiniz

?stanbul evden eve nakliyat firmas?y?z
?stanbul’dal evden eve nakliyat
Ba?ta ?stanbul evden eve nakliyat olmak üzere birçok nakliyat hizmetini 23 y?ld?r ?stanbul’da vermekteyiz. ?stanbul’dan Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine nakliyat hizmetini vermekteyiz. Uzman kadromuz ve yeni araçlar?m?z ile kaliteli bir hizmeti mü?terilerimize sunmaktay?z.
?stanbul’da ?ehir içi ve ?ehirler aras? nakliyat hizmetini sunman?n yan?nda e?ya depolama gibi hizmeti de mü?terilerimize sunmaktay?z. Biz daima mü?terilerimize uygun fiyata, kaliteli hizmeti sunman?n çabas?nday?z. Hedefimiz mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak daha kaliteli hizmetin adresi olmakt?r.
?stanbul Anadolu yakas? telefon numaram?z 0532 264 58 26 bize ula?abilirsiniz. ?stanbul Avrupa yakas? yakas? için 0532 302 94 14 bize ula?abilirsiniz.

?ehirler aras? evden eve nakliyat firmas?

?ehirler aras? evden eve nakliyat
?ehirler aras? evden eve nakliyat hizmetini kuruldu?umuz günden beri vermekteyiz. 23 y?ld?r biz evden eve nakliye konusunda aktif bir ?ekilde çal??t?k ve bir tak?m birikimler ve en önemlisi tecrübe dolu y?llar kazand?k. ?ehirler aras? nakliyat belkide nakliyat sektörünün en zor hizmet bölümüdür. ?ehirler aras? Nakliyat ?irketimiz uygun fiyata kaliteli hizmeti sunmak için teknolojik geli?meleri takip etmekte, günün ihtiyaçlar? do?rultusunda gerekli alt yap? yat?r?mlar?n? sürekli yapmaktad?r.
?ehirler aras? nakliyat s?ras?nda olabilecek maddi kazalar?n önlenmesi konusunda mü?terilerimize biz sigortal? nakliyat? sunmaktay?z. ??ini ?ansa b?rakmayan mü?terilerimiz için her zaman sigortal? nakliyat? sunman?n fark?n? ya?at?yoruz. ?ehirler aras? ne kadar uzak olursa olsun, bizim öncelikli hedefimiz %100 CAN, MAL ve MÜ?TER? MEMNUN?YET? en uygun fiyat ve kaliteli bir ?ekilde sunmakt?r.

Parça E?ya Ta??ma
Parça e?ya ta??ma hizmeti
Parça e?ya ta??ma hizmetini sizlere en basitten anlatmak gerekirse mü?terilerimizden ald???m?z baz? öneriler do?rusunda bir kaç e?yam?z var ama gereksiz yere yüksek maliyetler ödemeden küçük bir bütçe ile bir kaç e?yam?n nakliyesi yapmam?zla alakal?d?r.
Genelde baz? nakliyat firmalar? bu tür hizmeti mü?terilere yüksek maliyetlere ç?kar?yor ve buda mü?teriler için kabul edilemez bir durum haline geliyor. Biz mü?terilerimize örne?in bir koltuk tak?m?, beyaz e?ya gibi bir kaç e?yadan olu?an e?yalar için parça e?ya ta??ma kategorisine koyarak uygun ve kaliteli hizmeti sunuyoruz. Kesinlik mü?terimizin bir kaç e?yas? var ona ayr?cal?kl? bir durum gibi normal standard?m?zda olan kalitede ve güvende hizmet vermekteyiz.
http://www.numanoglunakliyat.com

Get your own gravatar by visiting gravatar.com stntuzcuoglunakliyat
#28. January 22nd, 2014, at 3:30 PM.

E?ya Depolama
STNTUZCUO?LU NAKL?YAT E?YA DEPOLAMA

Nakliyat sektörünün önemli bir bile?eni olan depolama hizmeti günümüzde tüm firmalar taraf?ndan sunulmamaktad?r. Ümraniye de bulunan firmam?z ile her zaman e?yalar?n?z güven içinde korunmaktad?r. Özellikle ?ehirleraras? ta??ma hizmetlerinde hizmet alaca??n?z firman?n depolama hizmeti sunmas? büyük önem arz etmektedir. E?yalar?n?z?n güvenli?i ve zarara u?ramamas? ad?na depolama hizmeti sunan nakliye firmalar? ile çal??man?z? öneririz. Bu alanda profesyonel olarak hizmet veren firmalar ile çal??t???n?zda e?yalar?n?z sorunsuz bir ?ekilde ta??narak, sizleri beklenmedik durumlar ile kar??la?t?rmayacakt?r.

DEPO

olarak kullan?lan binam?zda e?yalar?n?z?n zarar görmemesi için iklimlendirme sistemi kuruludur. nem ve s?ca?a kar?? ortam muhafazas? ile e?yalar?n?z zarar görmeden korunur.

7/24 Güvenlikli koruma

?klimlendirme sayesinde nem ve küf olu?umun engellenmesi
?sted??iniz sürece depoda e?yalar?n?z?n saklanmas?
Is?n?n belirli bir durumda sabitlenmesi
Geçici süre yada uzun süre için depolama hizmeti
?stedi?iniz zaman e?yalar?n?z?n kontrol edebilme imkan?

Get your own gravatar by visiting gravatar.com stntuzcuoglunakliyat
#29. January 22nd, 2014, at 3:31 PM.

http://www.stntuzcuoglunakliyat.com

Get your own gravatar by visiting gravatar.com stntuzcuoglunakliyat
#30. January 22nd, 2014, at 3:32 PM.

Ofis Ta??ma
STNTUZCUO?LU Nakliyat ?irketi, i? dünyas?n?n ta??mac?l?k hizmetlerini de, ofis ta??ma konusundaki yenilikçi ve uzman elemanlar?yla bir ilk olarak mü?terilerimize sa?lam??t?r. Tüm ofis e?yalar? Avrupa’dan ithal içi g?raft d??? büyük baloncuklu malzemeyle sar?l?r.Dosya ve masa aksesuarlar? ise kolilere konulur. Koli üzerine oda sahibinin ismi yaz?l?r. Stntuzcu?lu Evden Eve Nakliyat, ofisiniz gerek ?ehiriçi ta??mac?l?k gerekse ?ehirleraras? ta??mac?l?k hizmetini güvenle sa?lamaktad?r. Ofis nakliyat? konusunda da di?er hizmetini oldu?u gibi siz de?erli mü?terilerimize en iyi hizmeti veriyoruz.

Ofis mobilyalar?n?z? ta??madan önce güvenli bir ?ekilde paketleyip sorunsuz bir ?ekilde ofis ta??mac?l??? i?inizi yap?yoruz.Stntuzcuo?lu Evden Eve Nakliyat, ofis ta??mac?l?k hizmetimizden faydalanmak için bizi aray?n?z.

Tecrübeli çal??anlar?m?z ile ofis ta??mac?l?k i?lerinde ayr?cal?klar?m?zdan siz de yararlan?n. Stntuzcuo?lu Nakliyat, Ofisinizin büyüklü?ü ne olursa olsun ta??nma i?leminizi en kolay hale getirmek için çal???r.Bizim amac?m?z ta??n?rken i?inize ara vermeden ve ba?lant?lar?n?z? kesintiye u?ratmadan en uygun teknikle sizi yeni ofisinize yerle?tirmektir.

Mü?terilerimizin ihtiyaçlar?n? esasl? bir ?ekilde belirleyip onlar?n isteklerini gözard? etmeden ta??ma plan?n? olu?turur, yeni i?yerlerine geçi? dönemini kolayla?t?r?r?z.Biz biliyoruz ki bütün ta??mac?l?k firmalar? ayn? de?ildir, biz sizin bireysel ihtiyaçlar?n?za ofisinizi ta??rken en iyi yan?t? verebilecek deneyim ve birikime sahibiz.http://www.stntuzcuoglunakliyat.com

Get your own gravatar by visiting gravatar.com istambul evden eve nakliyat
#31. January 26th, 2014, at 3:29 PM.

te?ekkürler.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat
#32. January 29th, 2014, at 3:32 PM.

Evden Eve Nakliyat
Evden Eve
Nakliyat
Evden Eve Ta??mac?l?k
Ta??mac?l?k
E?ya Ta??ma
Depolama
Ofis Ta??ma
Ev Ta??ma
Parça E?ya Ta??ma

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ege evden eve nakliyat
#33. February 3rd, 2014, at 1:33 PM.

ege evden eve nakliyat hizmetleri için bizi 0216 383 10 90′dan aray?n.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com parça e?ya ta??ma
#34. February 3rd, 2014, at 1:34 PM.

Tüm ülke geneline sundu?umuz parça e?ya ta??ma hizmetlerimizden yararlanmak için bizi 0216 442 33 97′den aray?n.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com izmir evden eve nakliyat
#35. February 3rd, 2014, at 1:35 PM.

?zmir ?ehiriçi ve izmir’den tüm Türkiye’ye olan ta??malar?n?zda sizlere çözüm orta?? olmaktay?z.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat
#36. February 4th, 2014, at 10:17 PM.

NUMANO?LU EVDEN EVE NAKL?YAT

NUMANO?LU NAKL?YAT olarak gücümüzü mü?terilerimizin
hizmet anlay???m?za duyduklar? güvenden ald???m?z? biliyoruz. Geçmi?te oldu?u gibi bugün de standart ta??mac?l?k anlay???n?n ötesinde daha zor ve karm?? operasyonlar için evden eve nakliyat çözüm aray???nda i? ve çözüm orta?? olmay? sürdürüyoruz. Bugün, ula?m?? oldu?umuz, mü?terilerine kendi pazarlar?nda rekabet olana?? veren, katma de?er yaratan entegre çözümlerle gerçek anlamda ça?da? evden eve kurumsal nakliyat hizmet üreten bir kurum olma konumumuzdan dolay? gururluyuz. Ancak geldi?imiz noktay?, mükemmeli yakalama hedefimizin bir gere?i olarak benimsiyor, çal??malar?m?z? her gün yeni bir gündür felsefesinin inanc?yla dur-durak vermeden sürdürüyoruz.
Evden Eve Nakliyat ve depolama faaliyetlerde ulusal ve uluslar aras? ?irketlerin ve bireysel mü?terilerimizin her zaman en yak?n çözüm orta?? olmak. Numano?lu Nakliyat mü?terilerine kaliteli hizmet sunmay? ana hedefi olarak görmektedir:

Mü?teri beklentilerine ve ho?nutsuzluklar?na kulak vermesine, taahhütleri en h?zl? ?ekilde yerine getirmesine ve mü?teri sorunlar?na an?nda çözüm üretmesi gerekti?ine inanmaktad?r.

NUMANO?LU NAKL?YAT her mü?terisine hizmetin bütün standartlar?n? tam bir tutarl?l?kla ta??maktad?r.

•De?i?imi ve geli?imi birlikte yönetiriz.
•Verimlili?i sürekli sorgulayarak, üretkenli?imizi art?r?r?z.
•Verdi?imiz sözlere ba?l? kalman?n, en büyük kazanç oldu?unu biliriz.
•Mü?teri ve çal??an ba?l?l???n? ön planda tutar?z.
•Kendimizi mü?terimizin yerine koyar, gereksinmelerini önceden belirleriz.
•Mü?terilerimiz ve i? ortaklar?m?za katma de?er yarat?r?z.
•Kaliteyi bir ya?am biçimi olarak benimseyip, yay?lmas?n? sa?lar?z.
http://www.numanoglunakliyat.com

Get your own gravatar by visiting gravatar.com kariyer evden eve nakliyat
#37. February 5th, 2014, at 6:06 PM.

kariyer evden eve nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?stanbul ?zmir evden eve nakliyat
#38. February 11th, 2014, at 9:53 PM.

?stanbul ?zmir evden eve nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?ehirleraras? nakliyat
#39. February 11th, 2014, at 9:55 PM.

?ehirleraras? nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat
#40. February 15th, 2014, at 5:14 PM.

?ehiriçi ?ehirleraras? evden eve nakliye firmas?.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com e?ya depolama
#41. February 24th, 2014, at 2:19 PM.

Kilercio?lu nakliyat e?ya depolama hizmeti

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ofis ta??ma
#42. February 24th, 2014, at 2:20 PM.

Ofis ta??ma ?irketleri kilercio?lu nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?stanbul ?zmir parça e?ya ta??ma
#43. February 24th, 2014, at 2:21 PM.

?stanbul ?zmir parça e?ya ta??ma

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?ehirleraras? nakliyat
#44. February 27th, 2014, at 7:42 PM.

Sehirler arasi evden eve tasimacilik

Get your own gravatar by visiting gravatar.com sehirlerarasi evden eve nakliyat
#45. February 28th, 2014, at 4:10 PM.

Payla??mlar?n?z için te?ekkürler. Troyka…

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat firmalar?
#46. March 9th, 2014, at 5:53 PM.

payla??m için t?krler.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com e?ya depolama istanbul
#47. March 13th, 2014, at 4:25 PM.

payla??m için ty?k ederim bu arada buras? nakliye park? gibi oldu :)

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliyat firmalar?
#48. March 13th, 2014, at 4:26 PM.

evden eve nakliyat hizmeti vermek için yeni domainimiz

Get your own gravatar by visiting gravatar.com fuar ta??mac?l???
#49. March 13th, 2014, at 4:30 PM.

fuar ta??mac?l?k hizmetimiz ba?lam??t?r

Get your own gravatar by visiting gravatar.com Evden Eve Nakliyat
#50. March 16th, 2014, at 9:44 PM.

ÖZYURTLAR Evden Eve Nakliyat Hizmetleri

Get your own gravatar by visiting gravatar.com maltepe nakliyat firmalar?
#51. March 24th, 2014, at 10:23 AM.

maltepe evden eve nakliyat.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com çekmeköy nakliyat firmalar?
#52. March 24th, 2014, at 10:23 AM.

çekmeköy evden eve nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ümraniye nakliye firmalar?
#53. March 24th, 2014, at 10:24 AM.

ümraniye evden eve nakliye hizmeti verilir.

Get your own gravatar by visiting gravatar.com kad?köy nakliye firmalar?
#54. March 24th, 2014, at 10:25 AM.

kad?köy e?ya depolama,kad?köy ofis ta??ma,kad?köy evden eve nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com evden eve nakliye firmalar?
#55. March 24th, 2014, at 10:28 AM.

kad?köy e?ya depolama,kad?köy ofis ta??ma,kad?köy evden eve nakliyat

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?zmir istanbul parça e?ya ta??ma
#56. April 3rd, 2014, at 9:59 PM.

?zmir istanbul parça e?ya ta??ma hizmeti

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?stanbul ?zmir parça e?ya ta??ma
#57. April 5th, 2014, at 7:30 PM.

?stanbul ?zmir parça e?ya ta??ma

Get your own gravatar by visiting gravatar.com ?ehirleraras? evden eve nakliyat
#58. April 15th, 2014, at 7:39 PM.

?ehirler aras? nakliyat kilercio?lu

Leave your comment...

If you want to leave your comment on this article, simply fill out the next form:
You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> .