Intel Ultrabook Final Review

This is my last look at the Ultrabook Intel sent me.  It’s been a very pleasant experience from start to end and I’m very happy to say I will continue to use the Ultrabook in both a development world but also as a go to laptop for surfing the web & general computer usage.

Kids

One pleasant surprise in using the Ultrabook on a daily basis is watching the kids interact with the Ultrabook touchscreen.  It’s very apparent they are much more engaged with a touch screen laptop then the old mom & pop keyboard only. 

Daily Usage

I have to say the biggest enjoyment of using the Ultrabook on a daily basis has been it’s responsiveness.  The thing is able to handle all my computer needs, including developing a recent PhoneGap application I’ve been doing.  I’m consistently running eclipse & debugging with my android.  The system performance has been outstanding. 

PhoneGap + Windows 8  + Sensors

One really neat application of this laptop is being able to play with my Phonegap application right on the laptop with Windows 8 and using the built in sensors in the laptop.  Although I didn’t target the windows platform my Phonegap application seems to work well on the laptop & I can get a quick debug environment setup.  The accelerometer & touch part of the application works flawlessly with Windows 8 and the laptop.

Tim

A .NET, PHP, Marketing Guru authority, at least I hope I am. Reach me at tboland@gmail.com

187 thoughts on “Intel Ultrabook Final Review

 1. Kalem Tez Haz?rlama Merkezi
  Akademik çal??taylar haz?rlayan i?letmemiz kalem tez haz?rlama merkezi olarak mü?teri memnuniyetini daima ön planda tutmaktad?r. Kalem tez haz?rlama merkezi olarak mü?terilerimizin talep ve beklentilerini en üst düzeyde kar??layabilmek ad?na sizlerden gelen talepleri çok önemsedi?imizi payla?mak isteriz. ?öyle ki s?k ya?anan sorunlar ve s?kça bizden talep edilen istekler düzenli olarak kay?t alt?na al?nmaktad?r. Sonras? için ise bu konularda uzman görü?leri al?nmakta ve benzer sorunlar?n ya?anmamas? ad?na gerekli çal??malar yap?lmaktad?r. Böylece sizin ya?ad???n?z sorunlara çözüm üretmek bir yana, sizden sonraki arkada?lar?m?z?n bu türde problemlerle hiç kar??la?mamas? ad?na görü?lerinize önem verdi?imizi önemli vurgulamak isteriz. Y?llard?r ya?ad???m?z sorunlardan derledi?imiz bu bilgiler bizim için son derece önemlidir çünkü bizi biz yapan de?erleri ancak bu sayede yakalamam?z mümkün olurdu ve öyle de oldu. Kendimizi sürekli yenilemek durumunday?z ki böylelikle daha iyi hizmet verebilmemiz sa?lanacakt?r. Ayr?ca tez haz?rlama veyahut ödev yapt?rma gibi konularda medyana gelen yenilikleri de böylece çal??ma düzenimiz içerisine entegre etmekteyiz. ?öyle ki bundan 6-7 y?l kadar önce al?nt? raporu konusu ülkemizde tam manas?yla uygulanmazken günümüzde dan??manlar ço?unlukla dosyalar? okumadan önce test etmektedirler. ?unun alt?n? çizmek gerekiyor ki al?nt? konusu ve intihal problemleri dan??man?n be?enmesinden bile daha önemli bir hale gelmi? durumdad?r. Belki geçmi?te de dü?ünce olarak önemliydi ancak uygulama konusunda sistematik bir program olmad???ndan dolay? bu sadece dü?üncede kal?yordu. Oysa günümüzde bu tam tersine dönmü? gibi görünmektedir. Tüm bu anlat?lan nedenlerle lütfen tüm memnuniyetsizliklerinizi ve/veya önerilerinizi bizimle her daim payla??n?z. Di?er taraftan sizin görü?lerinize de?er vermenin yan?nda çal??ma sistemimiz içerisinde baz? olmazsa olmazlardan bahsetmek gerekiyor. Bunlar? a?a??da maddeler halinde görebilirsiniz. Bunlar:
  • Öncelikle kesinlikle intihal gibi durumlardan kaç?n?lmaktad?r. Çünkü biliyoruz ki bize bunun için ücret ödemiyorsunuz. Her biri profesyonel arkada?lar?m?z ne yapmayacaklar?n? son derece iyi bilmektedirler ve bu konuda titiz davranmaktad?rlar.
  • Do?rulanabilir kaynak kullan?lmaktad?r. Herhangi bir çal??mada (Birkaç sayfal?k ödevde dahi bu geçerlidir) kaynak olarak gösterdi?imiz tüm yay?nlar? sizinle payla?abiliriz. Yani Kalem tez haz?rlama merkezi olarak bunlara gerçekten ula?t???m?z? size ve dan??man ö?retim üyesine ispatlayabiliriz.
  • Her a?amada dan??man kontrolü önermekteyiz. Yap?lanlar?n bir standard? olmad??? için genelde göreceli de?erlendirmeler söz konusudur. Evet bizi i?imizi iyi biliyoruz ancak burada önemli olan bizim bilgimiz de?il; dan??man?n ne istedi?idir. Dan??man hocan?z haks?z olsa bile talepleri yerine getirilmek durumundad?r. Bu sebeple bizden istedikleri mant?kl? olmasa bile tüm ele?tiriler yerine getirilmektedir.
  • Çal??man?z? tek seferde bitirmiyoruz. Tez haz?rlama, proje yazd?rma ve tez yaz?m? sürecinde temel olarak yap?lan hata tam olarak budur. Mümkünse ortalama iki haftal?k periyotlar halinde yap?lanlar? dan??man onay?na sunman?z öncelikle kendi yarar?n?za olacakt?r.
  • Ö?rencilerin taleplerini dikkate almak önemlidir ancak teknik içerikle ilgili yukar?da anlat?lanlardan hareketle dan??man ele?tirisi ile ilerlemeye daha s?cak bak?yoruz.
  • Yukar?daki maddede dan??man tenkitleri ile ilerlemenin mant?kl? oldu?u belirtilmektedir. Ancak bu demek de?ildir ki, bizden istenenlerin bir k?sm? yap?lmam?? olsa bile bize kar??may?n?z. Kesinlikle böyle bir ?ey demek istemiyoruz. Çünkü ö?renci ele?tirisi farkl? bir konu, gelen ele?tirilerin yerine getirilmemesi farkl? bir konudur. Gelen ele?tirilerden bir tane bile yerine getirilmeyen olur ise lütfen bu durumu an?nda bizimle payla??n?z.
  • Di?er tüm detaylar için çal??ma prensiplerimiz dosyas?na ve di?er bilgilendirme makalelerimize göz atman?z yararl? olacakt?r. Burada temel manada birkaç hususa de?inilmi?tir.

  Tez Yazan Yerler
  Günümüzde her alanda oldu?u gibi tez yazan yerler konusunda da birçok hizmet veren kurum bulunmaktad?r. Rekabet güzel ?ey olsa da herkesin tez yazan yerler aras?nda yerini almas?n? beklemek pek mant?kl? bir dü?üne olmayacakt?r. ?öyle ki sadece bizimle ileti?ime geçen birçok ki?i daha önce ba?ka yerler ile çal??t???n? ancak hiçbir ?ekilde verim alamad???n?, teknik manada yetersiz ki?ilerin i? yapt???n?, telefonlar?n aç?lmad???n? ya da ücret al?nd??? halde kar??l???n?n gelmedi?ini belirtmektedir. ?nan?n bu biçimde geri bildirim ald???m?z birçok arkada??m?z bulunmaktad?r. Maalesef ki ehil olmayan insanlar?n birçok alanda oldu?u gibi bu sektörde de varl??? a?ikard?r. Maalesef diyoruz çünkü herkes dürüst olsa ve rakiplerimiz ile tatl? bir rekabet içerisinde olsak diye dü?ünüyoruz ancak ne mümkün! Bunu samimiyetle isteriz çünkü i?ini do?ru-düzgün yapan tüm rakiplerimizi bizi biz yapan de?erlerin ba??nda gelmektedir. ??ini düzgün yapan rakiplerimiz olmasayd? belki de bugün biz olmazd?k. Buna ra?men ehil olmayan ki?ilerin aram?zda var oldu?u da su götürmez bir gerçek olarak kar??m?zda durmaktad?r. Bunlar birçok ki?iyi ma?dur etmenin yan?nda asl?nda bizleri de ma?dur etmektedir. ?öyle ki, i?lerinin ehli olmad?klar?ndan dolay? olas? bir tez yazan yerler aras?nda tercih ?ans? söz konusu oldu?una biz ya da bizim gibi do?ru-dürüst çal??an kurumlar bu tercihler aras?nda elenmektedir. Çünkü maliyet konusunda bu tip yerler dü?ük ücretlendirme stratejisi kullanmaktad?r. Asl?nda do?ru bir maliyetleri bile yoktu çünkü anlamad?klar? bir i?i yapmaktad?rlar. Hal böyle olunca da tez haz?rlama ya da proje ödevi yapt?rma gibi konularda sadece talebelerin de?il; bizim gibi kurumlar?n da ba?lar?na bela olmaktad?r. Aç?kças? bu noktada en önemli i? ö?renci arkada?lara dü?mektedir. E?er siz tez yazd?rmak isterken detayl? bir inceleme yaparsan?z zaten profesyonel olmayan birçok yeri alternatifler aras?ndan elersiniz. Çünkü bunlar?n internet adresleri, sayfa tasar?mlar? ve ileti?im yöntemleri son derece ba?ar?s?zd?r. Hepimiz bir tüketici oldu?umuza göre biraz dikkat ederek bu ?ekilde i? yapanlar? ortadan kald?rabiliriz ya da görmezden gelebiliriz. Dikkat edilmesi gereken bir di?er husus ise i?in niteli?idir. Yani bu i?i siz yapacak olsayd?n?z ne kadar bedel biçerdiniz? Bu soruya samimi yan?t vermeniz öncelikle kendi yarar?n?za olacakt?r. ?nan?n telefonu açt??? anda tez ne kadar diye soru yönelten o kadar çok insan tan?d?k ki! Direkt olarak suistimale aç?k bir yakla??md?r. Bu türde konuya yakla?an birisinin süreçle ilgili bilgisinin s?n?rl? oldu?u a?ikard?r. Böyle bir durumda iyi niyetli olmayan ki?i veya ki?iler sizi aldatan bilgiler verebilir. Tüm bu anlat?lan nedenlerle gerek tez yazd?rma süreci olsun gerekse de tez yaz?m? a?amas?nda olsun biraz daha titiz davranman?z? önermekteyiz.

  Tez Yazd?rmak ?stiyorum
  Arama motorlar?nda en popüler etiket kelimelerden olan tez yazd?rmak istiyorum konusunu bu yay?nda i?leyece?iz. Böylelikle tez yazd?rmak istiyorum diye aray??ta olan talebeler için k?saca bilgilendirme yapmay? planlamaktay?z. Bu yay?na göz atan arkada?lar?n k?saca neler yapmas? gerekti?ini ö?renece?ini dü?ündü?ümüzden dolay?, genel-geçer bilgileri ortaya koyabilmek ad?na yararl? olaca?? ifade edilebilir. Öncelikle de?inilmesi gereken nokta – birçok yay?nda oldu?u gibi – tez haz?rlama süreci hakk?nda genel olarak bile olsa bir miktar bilginizin olmas? gerekti?i gerçe?idir. ?öyle ki zaten birçok potansiyel mü?terimiz yüksek lisans mezunu olmak üzere oldu?undan dolay? genel bilgilere hakim durumdad?r ancak nadir de olsa süreçle ilgili pek bilgi sahibi olmayan ki?ilerin varl???n? gözlemlemekteyiz. K?sacas? tez nas?l haz?rlan?r sorusuna yan?t verebilecek durumda olman?z önemlidir. Bu noktada al?nt? nedir? ?ntihal oranlar?, al?nt?laman?n nas?l yap?ld???, özgün çal??man?n ne oldu?u, do?rulanabilir kaynak kullan?lmas?n?n anlam?n? ve dan??man?n sürece etkisi gibi konularda tez ödev yapt?rma sürecinin olmazsa olmazlar? hakk?nda bilgi sahibi olman?z beklenmektedir. E?er ki bunlar? temel manada bilirseniz kar?? taraf? de?erlendirirken daha kolay i?lemleri yürütürsünüz ve alternatifleri h?zl?ca de?erlendirme olana??na sahip olabilirsiniz. ?kincil olarak ileti?ime geçti?ini tez yazan yerlerin i?leyi?leri hakk?nda bilgi sahibi olmakt?r. Bunu yaparken soru sorman?z elbette do?ald?r ancak i?inizi iyi yap?yorsunuz de?il mi ya da yar? yolda b?rak?lmam de?il mi gibi sorular yerine i?in teknik boyutu ile ilgili bilgiler sorabilirsiniz. Unutmay?n ki dilin kemi?i yoktur sadece söze itibar etmek akla yatk?n bir seçenek olarak de?erlendirilemez. Yukar?da anlat?ld??? üzere, kar?? taraf?n i?leyi?i hakk?nda belirsiz olan bir k?s?m kalmamas? son derece elzemdir. ?öyle ki anket veri giri?ini kim yapacak ya da ne kadar anketin veri giri?i yap?l?yor veyahut analizleri ne ?ekilde yapacaklar? konusunda bilgi istemeniz önemlidir. E?er bu veya buna benzer konularda muallakta durum olur ise ileride sorun ya?anmas? muhtemeldir. Biz bu durumu önleyici bir ad?m olarak bilgilendirme dosyas? adl? bir dokümantasyon meydana getirdik ve burada tüm hususlar aç?kça ifade edilmektedir. Sadece neleri yapt???m?z de?il; neleri yapmad???m?z? da burada aç?kça ifade ediyoruz ki muallakta bir nokta kalmamas? en önemli hedefimizdir. Biz diyoruz ki ö?renci ne sat?n alaca??n? bilsin, biz de i?i yürüten taraf olarak ne yapaca??m?zdan emin olal?m. E?er bunu sa?layabilirsek inan?n gerisi küçük detaylar olacakt?r. Di?er taraftan süreci bir standard? olmad???ndan dolay? birçok durumda belirsizlikler olabilir. Ancak bizim size teklif a?amas?nda iletti?imiz dosyada bunlar?n da s?n?rlar? ana hatlar?yla çizilmi? durumdad?r. Çünkü s?n?rlar belirli olur ise s?n?r d???na ç?k?ld???nda anla?ma d???na ç?k?lm?? olur ve böylece asl?nda bunlar da bir belirsizlik olarak nitelendirilemez. Son olarak ?unu da eklemek isteriz ki bahsi geçen bilgilendirme dosyas?n? biz s?k ya?ad???m?z sorunlardan derledi?imiz bilgiler ile belirli aral?klar güncellemekteyiz. Böylelikle daha önce kar??la?mad???m?z bir husus bile olsa zaman içerisinde ilgili noktay? da netle?tirmek en temel hedeflerimizden birisidir. Böylelikle bir sonraki a?amada en az?ndan ba?ka bir çal??ma arkada??m?z ile benzer durumu ya?amamak bizi mutlu edecektir. Sonuçta tez yazd?rmak istiyorum diyorsan?z öncelikle bu i?in temel manada nas?l yap?ld???n? bilmeniz gerekiyor. Nas?l ki bir al??veri? öncesinde sat?n alma karar?n? verece?imiz olan ürünü ara?t?r?yor isek, sat?n almak istedi?iniz bu hizmetin ne ?ekilde planland???n? kaba taslak bilmek elzemdir.

  Tez Haz?rlama Ücretleri
  Son olarak bu yay?nda bahsedece?imiz konu tez haz?rlama ücretleri olarak belirlenmi?tir. Bu yay?n? okudu?unuzda tez haz?rlama ücretleri konusunda yapmay? planlad???n?z tercihte do?ru yerler ile çal??man?z hedeflenmektedir. Ke?ke imkanlar?m?z elverse de size en do?ru yer budur desek ancak böyle bir de?erlendirme kriteri olmad???ndan ötürü, size do?rular? iletmeyi planl?yoruz ve böylelikle siz de bahsi geçen bu do?ruyu kendi sezileriniz ile bulmaya çal??mal?s?n?z. Anlat?lanlar? de?erlendirmek suretiyle herkesin kendisine göre do?ru ad?m? ataca??n? umuyoruz. Konuya dönecek olursak öncelikle maddi konular?n önemli oldu?unu ancak hiçbir ?ekilde bir numarada gelmemesi gerekti?ini aç?kça vurgulamak önem arz ediyor. Birço?umuz belki de s?n?rl? bir bütçe ile bu i?e giri?ti?imizden dolay? ister istemez maddi konular? ön plana alsak bile inan?n bu yanl?? bir yöntem olacakt?r. Unutmay?n?z ki kalite hiçbir zaman ucuz olmam??t?r. Bu sebepledir ki, hedefimiz en ucuz ücret teklifi veren yer olmamal?d?r. Ancak en pahal? yerle çal??mal?s?n?z manas?n? da ç?karmaman?z gerekti?inin özellikle alt?n? çizmek isteriz. Burada maddi konular? ister istemez dü?ünüyor olabilirsiniz ancak önceli?iniz a?a??daki hususlar? netle?tirmek olmal?d?r. E?er bunlar? netle?tirirseniz ve birbirine yak?n oldu?unu dü?ündü?ünüz kurumlar? da bir tarafa koyabilirseniz, bu bir tarafa ayr?lanlar? kendi aras?nda ücret noktas?nda de?erlendirmek mant?kl? bir yöntem olacakt?r. Lütfen bu hususa dikkat ediniz. Dikkat edilecek temel noktalar ?unlard?r:
  • Kullan?lan kaynaklar?n tamam? size iletilebilecek mi?
  • Kullan?lacak kaynaklar son y?llara ait olacak m?? (Son 10- 15 y?l gibi).
  • Al?nt? konusuna dikkat ediliyor mu? En çok yüzde kaç oran?nda birebir al?nt? yap?lmaktad?r?
  • Al?nt? yap?l?rken konusunda ne gibi bir önlem al?nmaktad?r?
  • Dan??man tenkitleri yerine getiriliyor mu?
  • ??leyi? ne ?ekilde olacakt?r?
  • Ad?m ad?m yap?lanlar dan??man ö?retim üyesinin onay?na sunulacak m??
  • En geç ne kadar sürede bir ara kontrol yap?lmaktad?r? Bu konuda bir standart söz konusu mu?
  • Kaynak gösterme biçimi okulunuzun size bildirdi?i tez – proje yaz?m k?lavuzuna uygun olacak m??
  • E?er nicel ya da nitel bir ara?t?rma var ise i?leyi? nas?l olacakt?r? (Anket ve/veya mülakat gibi uygulamalarda verilerin ne ?ekilde i?lendi?i, yorumlar?n ne ?ekilde yap?ld??? gibi konular).
  • Konunuz net ise ilgili konuda anket/mülakat var m?? Bu tür bir çal??mada sorular veya ölçekler ne ?ekilde haz?rlanmaktad?r?
  • Yaz?l? anla?ma yap?l?yor mu?
  • Ödeme taksitler halinde mi yap?l?yor?

  Sonuçta yukar?da temel manada bahsedilenler tez haz?rlama ücretleri konusuna de?inilmeden önce netle?tirilmesi gereken hususlard?r. Bu liste elbette uzat?labilir ancak ara?t?rma süreci ciddi manada zaman gerektirdi?inden dolay? yukar?da anlat?lanlar noktas?nda tatmin oldu?unuz yer ile çal???rsan?z ileride ciddi bir problem ile kar??la?man?z son derece dü?ük bir ihtimaldir.

 2. Tekden evden eve ile kolayla?m??t?r biz günümüzün ve ça??m?z?n en modelin ve en bu sektörde faaliyet göstermektedir 2005 y?l?ndan bu yana Kayseri halk?m?za evden eve sektöründe hizmet veren evden eve evden eve ta??mac?l?k evden eve firmalar? evden eve nakliyat
  Tekden evden eve ile kolayla?m??t?r biz günümüzün ve ça??m?z?n en modelin ve en teknolojik aletler Kayseri Evden eve Tekden Nakliyat Kayseri’de evden eve sektöründe y?llar?n vermi? oldu?u i ile evden eve sektöründe faaliyet göstermekteyiz ça??m?z?n gerektirdi?i gibi art?k i?çilik yerine nine kendini hep ön Piranha koyan teknolojik araçlar?m?z yer almaktad?r teknolojik araçlar ile yap?lan ev i?lerinde k?r?lma dökülme ve hasar en seviyeye http://tekdennakliyat
  http://tekdennakliyat
  http://tekdennakliyat

 3. Yeni bir hayata ba?layanlar için nakliyat firmalar? tüm ta??nma i?lemlerinde güvenilebilecek en önemli a?amalar?n ba??nda gelmekte. Tüm e?yalar?n? nakliyat firmalar?na teslim edenler için i?ini kaliteli ve özenle yapan firmalar seçmek büyük bir öneme

 4. ?ehirler aras? nakliyat hizmetimizde, Türkiye’nin hangi ilinde olursan?z olun, istedi?iniz ?ehir ve ilçeye ta??ma i?lemlerini yapmaktay?z. ?stanbul-Ankara Nakliyat, ?stanbul-?zmir Nakliyat, ?stanbul-Trabzon Nakliyat, ?stanbul-Adana Nakliyat gibi tüm ?ehirlerden, tüm ?ehirlere ta??ma ve nakliyat hizmetleri vermekteyiz. Bu gibi nakliyat hizmetleriniz için bizleri arayarak detayl? bilgi ve fiyat teklifi alabilirsiniz. Emin olun ki en profesyonel hizmet ve en uygun nakliyat fiyat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *